Escoltar

Grau de Relacions Laborals

[Nota: tret que s’indiqui altrament, les dades que s’inclouen són les del curs 2013-14]

Un poc d’història

Els estudis de relacions laborals van començar a les Illes Balears amb el títol de “Graduat Social”, dependent del Ministeri de Treball. En 1990 es va començar a impartir el títol de diplomatura “Graduat Social” a l’Escola de Relacions Laborals, amb seu al Seminari de Palma de Mallorca, adscrita a la UIB. Dos anys després, els estudis es van reconvertir en diplomatura en Relacions Laborals.

A partir de l’any 2010, aquests estudis es van anar extingint fins a la desaparició de la diplomatura i l’Escola. Al mateix temps, la UIB va incorporar els estudis de grau en Relacions Laborals, que van començar el seu camí el curs 2010-11. Al juliol de 2014 es graduarà la primera promoció. 

Els estudiants

Actualment cursen estudis de Relacions Laborals 169 estudiants. Aquestes dades poden servir per a conèixer el perfil dels estudiants de Relacions Laborals: 66% són dones, 33% tenen més de 30 anys, 47% ingressen a la universitat des del batxillerat, 33% des de FP i 14% com a majors de 25 anys.

Accés als estudis, permanència i resultats

La UIB ofereix 45 places de nou ingrés; així mateix, es posen 2 places més a disposició d’estudiants que procedeixin d’un altre estudi. La nota de tall del curs 2013-14 per a batxillerat i FP va ser de 5,56 a les llistes de juliol (no es varen admetre estudiants a les llistes de setembre).

La permanència als estudis està condicionada, per als alumnes a temps complet, a la superació de 24 crèdits el primer curs i 60 els dos primers cursos.

La taxa de rendiment mitjana del grau (percentatge d’alumnes que superen cada assignatura respecte del total d’alumnes que hi estan matriculats) és del 79%.

El 78,7 % dels estudiants consideren que assoleixen les competències del grau, 17,2 que ho fan a mitges i 1,7 que no ho fan en absolut. Finalment, els estudiants es mostren bastant satisfets amb els seus estudis (2,98 en escala 1-4) i amb allò que hi aprenen (3,12).

Pràctiques externes i sortides professionals

A partir de tercer curs, els estudiants poden prendre contacte amb la pràctica professional: els estudiants que realitzin 150 hores de pràctiques en un despatx, empresa o institució, poden obtenir primer tutela i després reconeixement de crèdits a la Facultat.

Encara no disposam de dades d’inserció laboral dels graduats.

Organització de l’activitat lectiva

La docència del grau de Relacions Laborals s’imparteix en un sol grup d’horabaixa, amb una grandària d’entre 50 i 40 estudiants, amb presencialitat de 10 hores setmanals. L’horari és de 17 a 20.45 hores, habitualment tres dies setmanals.

Professors

Hi ha uns vint professors involucrats en la docència del grau de Dret. Aproximadament la meitat són professors d’universitat (catedràtics, professors titulars, contractats doctors i ajudants), acadèmics que distribueixen el seu temps entre la docència i la recerca; l’altra meitat són professionals que col·laboren amb la universitat com a professors associats i hi aporten els seus coneixements pràctics.

Cada semestre els estudiants poden participar en enquestes sobre la qualitat de la docència que reben. La qualificació que la mitjana dels professors mereix en la valoració dels estudiants va ser 6,5/10 el curs 2012-13).

Instal·lacions

La docència s’imparteix a l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. Al mateix edifici, els estudiants disposen de serveis administratius, biblioteca, aules d’ordinadors, sales i taules per treballar en equip, fotocopisteria, cafeteria, etc. Els despatxos de la majoria dels professors són al mateix edifici.

Participació dels estudiants

Els estudiants tenen representació tant a la Junta de Facultat com a la Comissió de Qualitat del grau. Així mateix, a començament del curs els estudiants trien delegats de cada curs, que es reuneixen periòdicament amb l’equip deganal.

Els estudiants també ens poden fer arribar els seus comentaris i suggeriments per diverses vies de comunicació establertes amb l’equip deganal, o a les enquestes de qualitat que es fan al llarg del curs.

- Més informació del Grau de Relacions Laborals -