Escoltar

Grau de Dret

[Nota: tret que s’indiqui altrament, les dades que s’inclouen són les del curs 2013-14]

Un poc d’història

El grau de Dret continua els estudis de la llicenciatura de Dret que s’imparteixen a la Facultat de Dret des de la creació de la Universitat de les Illes Balears el 1978 i fins i tot un poc abans, com a delegació de la Universitat de Barcelona. Els primers anys la docència va ser coberta amb l’esforç i la il·lusió de molts professionals de l’illa: notaris, registradors, jutges, etc., i s’impartia en unes instal·lacions prestades a Son Malferit.

Al llarg dels anys vuitanta es varen incorporar al Claustre de la Facultat professors universitaris, molt dels quals procedents d’altres universitats espanyoles.

A partir dels noranta, primer a l’edifici de l’antiga Escola de Comerç, al centre de Palma, i després, el 1993, al campus, s’afegeixen al Claustre, com a professors titulars o catedràtics, els primers docents formats a la mateixa Facultat. Són els anys de la massificació estudiantil (rècord de 2.372 estudiants matriculats al curs 1996-97 que va obligar a introduir el primer numerus clausus -350- al curs 1998-99) i els desdoblament dels estudis en grups de matí i horabaixa.

Instal·lats definitivament a l’edifici Melchor Gaspar de Jovellanos (2004), a partir del curs 2005-06 els estudis de Dret també s’imparteixen, mitjançant la tecnologia de Campus Extens, a les seus de la UIB d’Eivissa i Menorca. La disminució del nombre d’estudiants (en gran part, a causa de l’ampliació de l’oferta d’estudis a la UIB), que toca terra al curs 2004-05 amb 767 estudiants, permet eliminar el numerus clausus fins al curs 2010-11.

El 2009 s’inicien els estudis de grau de Dret, que han anat substituint els de llicenciat, que desapareixeran definitivament en acabar el curs 2014-15.

Els estudiants

Actualment cursen estudis de Dret 1.077 estudiants, dels quals 87 estan matriculats de la llicenciatura de Dret (en extinció), 85 al grau de Dret a la Seu d’Eivissa i 49 al grau de Dret a la Seu de Menorca. Aquestes dades poden servir per a conèixer el perfil dels estudiants de Dret: 57% són dones, 16% tenen més de 30 anys, 74% ingressen a la universitat des del batxillerat, 7% des de FP i 10% com a majors de 25 anys.

Accés als estudis, permanència i resultats

La UIB ofereix 200 places de nou ingrés al campus de Palma i 30 a cadascuna de les seus d’Eivissa i Menorca; així mateix, es posen 4 places més a disposició d’estudiants que procedeixin d’un altre estudi o universitat i 4 més per canvi de seu. La nota de tall del curs 2013-14 per a batxillerat i FP va ser de 5,02 a les llistes de juliol (no es varen admetre estudiants a les llistes de setembre).

La permanència als estudis està condicionada, per als alumnes a temps complet, a la superació de 24 crèdits el primer curs i 60 els dos primers cursos.

La taxa de rendiment mitjana del grau (percentatge d’alumnes que superen cada assignatura respecte del total d’alumnes que hi estan matriculats) és del 74%.

El 71,5 % dels estudiants consideren que assoleixen les competències del grau, 17,4 que ho fan a mitges i 1,2 que no ho fan en absolut. En una enquesta detallada de més de 30 subcompetències del grau que es fa als estudiants que comencen quart, s’autoavaluen amb una mitjana de 3,0 en una escala de 0 a 4.

Finalment, els estudiants es mostren bastant satisfets amb els seus estudis (2,89 en escala 1-4) i amb allò que hi aprenen (3,02).

Clínica jurídica, pràctiques externes i sortides professionals

A partir de tercer curs, els estudiants poden prendre contacte amb la pràctica professional i, alhora, realitzar una tasca solidària a la Clínica Jurídica de la Facultat, en la qual una dotzena d’estudiants atenen casos reals sota la direcció de professionals. Així mateix, els estudiants que realitzin 150 hores de pràctiques en un despatx, empresa o institució, poden obtenir primer tutela i després reconeixement de crèdits a la Facultat.

La Facultat ofereix un servei d’assessorament sobre sortides professionals que inclou tutories individuals, col·loquis amb professionals, informació monogràfica de la majoria de sortides jurídiques i, amb caràcter més actiu, el compte de Twitter <@OpenDer20423>.

Encara no disposam de dades d’inserció laboral dels graduats. El darrer estudi, realitzat el 2009 sobre els titulats de 2006, mostra que el 64% dels llicenciats tenien feina al cap de tres mesos d’acabar els estudis, i el 78%, al cap de tres anys (nota: s’ha de tenir en compte que un 32% ja tenia feina abans d’acabar els estudis).

Organització de l’activitat lectiva

El grau de Dret s’organitza en tres grups, dos de matí i un d’horabaixa.

Els grups de matí tenen una docència setmanal d’entre 10 i 15 hores de classe, que s’imparteix en grups que van des de 90 estudiants a primer a 70 a quart; aquests grups es divideixen en dos grups mitjans per a la realització d’un terç aproximadament de les activitats lectives. Així mateix, en algunes assignatures es desenvolupen activitats en grups petits, d’entre 5 i 10 estudiants.

El grup d’horabaixa, amb una grandària d’entre 50 i 40 estudiants, té una presencialitat més reduïda, de 10 hores setmanals, per la qual cosa és molt adequat per als estudiants que treballen o tenen obligacions familiars. L’horari és de 17 a 20.45 hores, de dilluns a dimecres (a Mallorca). Aquest mateix grup comparteix una part de les classes, per videoconferència, amb els grups de les seus d’Eivissa i Menorca, on es fan també tres seminaris presencials, per a cada assignatura, impartits pels mateixos professors, i aproximadament un 30% de les assignatures les imparteixen allí els professors locals.

Més informació sobre Mallorca (aquí), Menorca (aquí) i Eivissa (aquí).

Professors

Hi ha uns vuitanta professors involucrats en la docència del grau de Dret. Aproximadament la meitat són professors d’universitat (catedràtics, professors titulars, contractats doctors i ajudants), acadèmics que distribueixen el seu temps entre la docència i la recerca; l’altra mitat són professionals que col·laboren amb la universitat com a professors associats i hi aporten els seus coneixements pràctics.

Cada semestre els estudiants poden participar en enquestes sobre la qualitat de la docència que reben. La qualificació que la mitjana dels professors mereix en la valoració dels estudiants se situa per sobre de la del conjunt de la UIB i molt a prop de 7/10 (exactament, 6,99 el curs 2012-13).

Instal·lacions

Amb l’excepció de qualque classe del vespre, tota la docència s’imparteix a l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. Al mateix edifici, els estudiants disposen de serveis administratius, biblioteca, aules d’ordinadors, sales i taules per treballar en equip, fotocopisteria, cafeteria, etc. Els despatxos dels professors són al mateix edifici.

Participació dels estudiants

Els estudiants tenen representació tant a la Junta de Facultat com a la Comissió de Qualitat del grau. Així mateix, a començament del curs els estudiants trien delegats de cada curs i grup, que es reuneixen periòdicament amb l’equip deganal.

Els estudiants també ens poden fer arribar els seus comentaris i suggeriments per diverses vies de comunicació establertes amb l’equip deganal, o a les enquestes de qualitat que es fan al llarg del curs.