Sistema de Qualitat

Funcions de les comissions de garantia de qualitat (CGQ)

Les funcions de les CGQ dels títols oficials de la UIB són les següents:

 1. Vetllar per la qualitat del títol i del professorat.
 2. Verificar la implantació del SGIQ.
 3. Desplegar la política de qualitat de la institució en l’àmbit del títol, verificar-ne el compliment i retre’n comptes a la junta de centre o al Centre d’Estudis de Postgrau.
 4. Realitzar el seguiment de l'eficàcia dels processos, analitzar els resultats i les informacions que rebin relatius a la satisfacció dels grups d'interès, la inserció laboral dels graduats, la valoració del progrés i els resultats d'aprenentatge, el desenvolupament de les pràctiques externes i dels programes de mobilitat i altres informacions, i fer propostes d’actuació amb la finalitat de millorar contínuament el títol.
 5. Revisar, analitzar i proposar accions de millora en relació amb la qualitat de l'ensenyament i del professorat.
 6. Elaborar la memòria anual de seguiment, avaluació i millora del títol i elevar-la a la junta de centre o al Centre d’Estudis de Postgrau.
 7. Qualsevol altra que els assigni la junta de centre o el Centre d’Estudis de Postgrau.

 

Membres de les comissions de Garantia de Qualitat

Comissió de Garantia de Qualitat del Grau de Dret

Responsable de Qualitat
 • Dr. Francisco López Simó
Personal Docent i Investigador
 • Dr. Lluís Garau Juaneda
 • Dr. Anselmo Martínez Cañellas
 • Dr. Antonio Conde Tejón
Personal d'Administració i Serveis
 • Sr. Miquel Horrach Munar
Alumnes
 • Sra. Deborah de Oliveira Xavier
 • Sr. Ares Fernández Lombardo

 

Comissió de Garantia de Qualitat del Grau de Relacions Laborals

 

Responsable de Qualitat
 • Dr. Francisco López Simó
Personal Docent i Investigador
 • Dr. Erik Monreal Bringsvaerd
 • Dr. Eduard Alonso
 • Dra. Capilla Navarro
Personal d'Administració i Serveis
 • Sr. Miquel Horrach Munar
Alumne
 • Sra. Irene Verd

Comissió de Garantia de Qualitat del Màster d'Advocacia

 

Responsables de Qualitat
 • Dra. Joana M. Socías Camacho
 • Sr. Bernat Garcías Vidal
PDI
 • Dr. Lluís Garau Juaneda 
PDI
 • Dr. Anselmo Martínez Cañellas 
Advocat i Professor del Màster
 • Sr. Carlos V. Roig de la Cruz
PAS
 • Sra. Consuelo Hernández Guerra
Alumna
 • Sra. Sonia Sampol Plana