Escoltar

Professorat de la Facultat per Àrees de coneixement

Dret Administratiu

Dret Civil

Dret Constitucional

Dret del Treball i de la Seguretat Social

Dret Eclesiàstic

Dret Financer i Tributari

Dret Internacional Privat

Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

Dret Mercantil

Prof. Guillermo Alcover Garau

Prof. Amador Antich Ferrá

Prof. Estefanía Calvo Doblado

Prof. Antonio Canals Salvá

Prof. Olga Patricia Cardona Guasch

Prof. Julián Carnicero Isern

Prof. Antonio Conde Tejón

Prof. Dr. Joan Flaquer Riutort

Prof. Juan Franch Fluxá

Prof. José Luis Gómez Díez

Prof. Dr. Anselmo Martínez Cañellas

Prof. Dra. Apol·lònia Martínez Nadal

Prof. Dr. José Luis Mateo Hernández

Prof. Carlos Seguí Puntas

Prof. Catalina Servera Massanet

Prof. Dra. Petra M. Thomàs Puig

Prof. Nieves Torrens Sánchez

Dret Penal

Dret Processal

Prof. Dra. Mª Belén Aige Mut

Prof. Dra. Rosa Arrom Loscos

Prof. Dr. Jaime Campaner Muñoz

Prof. Iñigo Casasayas Talens

Prof. Dr. Francisco López Simó

Prof. Dra. Irene Nadal Gómez

Prof. Miguel Reus Méndez

Prof. Elisa Rosselló Mayans

Prof. Llorenç Salvà Romartínez

Prof. Dra. Isabel Tapia Fernández

Prof. Carlos Enrique Tur Faúndez

Dret Romà

Prof. Joan Francesc Barceló Martí

Prof. Carlos de la Mata Alzina

Prof. Francisco Manuel Leal Mayol

Filosofía del Dret

Prof. Antoni Benàssar Moyà

Prof. Arturo Cadenas Iturriozbeitia

Prof. Dr. Gregorio Robles Morchón

Història del Dret