Pràctiques Externes

Pràctiques externes -Grau de Dret i Grau de Relacions Laborals-

Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa que els estudiants poden realitzar amb supervisió de la UIB. L'objectiu és aplicar i complementar els coneixements adquirits a través de la formació acadèmica afavorint l'adquisició de competències de cara a l'exercici d'activitats professionals en relació amb el Dret.

La UIB té subscrits convenis amb despatxos i assesories, amb diferents professionals, amb la Fiscalia de Balears i amb empreses i entitats on es poden realitzar les pràctiques curriculars i extracurriculars.

Hi ha dues modalitats de pràctiques externes pràctiques curriculars i pràctiques extracurriculars.

Pràctiques curriculars

Són les pràctiques recollides en el Pla d'Estudis del Grau de Dret i gestionades íntegrament per la Facultat de Dret.

Per sol·licitar-les és necessari tenir superats almenys 120 crèdits i la seva durada com a mínim ha de ser de 150 hores.

La realització satisfactòria d'aquestes pràctiques comporta el reconeixement de 6 crèdits optatius valorats com a aptes.

Pràctiques extracurriculars

Són les que els estudiants realitzen voluntàriament durant el període de formació i encara que no estan incloses en el Pla d'Estudis. Aquestes pràctiques poden ser objecte del reconeixement de 6 crèdits optatius valorats com a aptes únicament si s'oferten amb aquesta possibilitat.

Aquest tipus de pràctiques es gestiona pel Departament d'Inserció i Orientació Professional (DOIP) i per la Facultat de Dret.

Aquestes pràctiques, a més de ser formatives, donen lloc a una ajuda econòmica per part de l'empresa o entitat.

Clínica jurídica -Grau de Dret

La Clínica Jurídica és un projecte universitari que permet la formació pràctica dels estudiants del Grau de Dret, que poden treballar amb casos reals prestant, a més, un servei a la comunitat per a la defensa de l'interès públic, en concret, el dret universal a la Justícia.

Els estudiants de la Clínica Jurídica reben i atenen als usuaris, amb la supervisió d'un advocat tutor, per resoldre les seves consultes legals de manera personalitzada. En ocasions, l'estudiant remetrà a l'usuari al servei de justícia gratuïta tramitant-se des de la pròpia Clínica la sol·licitud; en altres casos l'estudiant ajudarà al sol·licitant a emplenar documentació o a la comprensió de determinats documents legals; oferirà assessorament sobre els procediments en curs o sobre la possibilitat de presentar recursos, entre altres qüestions que plantegin els usuaris i que, en definitiva, els permetin conèixer els seus drets, o comprendre el procediment legal amb l'objecte que el dret de defensa s'obtingui de manera plena.

La Clínica està oberta als estudiants que hagin superat 120 crèdits del Grau de Dret. El seu pas per la mateixa, després de l'aprofitament i el seguiment del procediment establert, dóna lloc al reconeixement de la realització de pràctiques externes curriculars, i, si s'escau, al reconeixement de 6 crèdits optatius valorats com a aptes.