Escoltar

Pràctiques Externes

Pràctiques externes

Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa que els estudiants poden realitzar amb supervisió de la UIB. L'objectiu és aplicar i complementar els coneixements adquirits a través de la formació acadèmica afavorint l'adquisició de competències de cara a l'exercici d'activitats professionals en relació amb el Dret.

La UIB té subscrits convenis amb despatxos d'advocats, amb diferents professionals que exerceixen en l'àmbit jurídic, amb la Fiscalia de Balears i amb empreses i entitats on es poden realitzar les pràctiques curriculars i extracurriculars. També és possible adscriure's a la Clínica Jurídica de la UIB, que és un projecte que ofereix assessorament legal gratuït a les institucions sense ànim de lucre per garantir el dret d'accés a la Justícia.

Hi ha dues modalitats de pràctiques externes:

Pràctiques curriculars

Són les pràctiques recollides en el Pla d'Estudis del Grau de Dret i gestionades íntegrament per la Facultat de Dret.

Per sol·licitar-les és necessari tenir superats almenys 120 crèdits i la seva durada com a mínim ha de ser de 150 hores.

La realització satisfactòria d'aquestes pràctiques comporta el reconeixement de 6 crèdits optatius valorats com a aptes.

Pràctiques extracurriculars

Són les que els estudiants realitzen voluntàriament durant el període de formació i encara que no estan incloses en el Pla d'Estudis poden ser objecte de reconeixement per part de la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits.

Aquest tipus de pràctiques es gestiona pel Departament d'Inserció i Orientació Professional (DOIP) i per la Facultat de Dret.

Aquestes pràctiques, a més de ser formatives, donen lloc a una ajuda econòmica per part de l'empresa o entitat.

Clínica jurídica

La Clínica Jurídica és un projecte universitari que permet la formació pràctica dels estudiants del Grau de Dret, que poden treballar amb casos reals prestant, a més, un servei a la comunitat per a la defensa de l'interès públic, en concret, el dret universal a la Justícia.

Els estudiants de la Clínica Jurídica reben i atenen als usuaris, amb la supervisió d'un advocat tutor, per resoldre les seves consultes legals de manera personalitzada. En ocasions, l'estudiant remetrà a l'usuari al servei de justícia gratuïta tramitant-se des de la pròpia Clínica la sol·licitud; en altres casos l'estudiant ajudarà al sol·licitant a emplenar documentació o a la comprensió de determinats documents legals; oferirà assessorament sobre els procediments en curs o sobre la possibilitat de presentar recursos, entre altres qüestions que plantegin els usuaris i que, en definitiva, els permetin conèixer els seus drets, o comprendre el procediment legal amb l'objecte que el dret de defensa s'obtingui de manera plena.

Actualment la Clínica Jurídica té acords amb l'Associació d'Antics alumnes de Montesión, la Fundació Càrites i l'ONG Mèdics del Món, i està oberta a noves línies d'actuació.

La Clínica està disponible per als estudiants que hagin superat 120 crèdits del Grau de Dret.