Direcció

La Junta de Facultat és l’òrgan de govern de la Facultat de Dret i és presidida pel seu Degà. Els acords que adopta en l’àmbit de les seves competències vinculen els altres òrgans de la Facultat.

Competències

Són competències de la Junta de Facultat de Dret:

 1. Elegir el degà o director, així com revocar-lo, en els casos que sigui procedent i d'acord amb el procediment establert al capítol XIV d'aquest títol.
 2. Aprovar inicialment les propostes dels plans d’estudis i llurs modificacions.
 3. Aprovar la memòria anual d'activitats.
 4. Aprovar la distribució dels fons assignats a la facultat o escola.
 5. Gestionar la distribució dels espais que li siguin assignats, d’acord amb les necessitats docents i d’investigació de la Universitat.
 6. Crear comissions amb representació dels distints sectors de la comunitat universitària presidides pel degà o director o per un vicedegà o un subdirector per estudiar els problemes específics i la reforma de cada un dels estudis.
 7. Qualssevol altres que les lleis o els presents Estatuts li atribueixin.

Membres

Formen part de la junta de facultat o escola:

 1. El degà o director, que la presideix, els vicedegans o subdirectors i el secretari.
 2. Els directors dels departaments implicats en la docència d’almenys una assignatura bàsica o obligatòria completa dels estudis que s’imparteixen al centre o la persona que deleguin.
 3. Un nombre de professors distribuïts entre els títols de grau adscrits a la Facultat. La distribució es farà prenent com a punt de referència el nombre de trenta professors. La normativa electoral determinarà els criteris de distribució.
 4. Un nombre d’estudiants igual al cinquanta per cent del nombre de professors de l’apartat anterior, arrodonit per excés, en què es garanteixi la representació de cadascun dels títols de grau adscrits al centre; la resta es repartirà proporcionalment al nombre d’estudiants dels diferents títols de grau.
 5. Els directors dels títols oficials de màster adscrits a la facultat o escola, fins a un màxim de tres, elegits per i entre ells.
 6. Un representant dels estudiants per cada titulació oficial de màster que estigui adscrit a la facultat o escola, fins a un màxim de tres, elegit per i entre ells.
 7. Dos representants del personal d’administració i serveis que desenvolupin llurs funcions a la facultat o escola.
 8. L’administrador de centre.

La durada del mandat dels membres de la junta de facultat o escola inclosos a les lletres c), e) i g) de l’apartat anterior és de quatre anys. La durada del mandat dels altres membres electius és de dos anys.

Les eleccions tindran lloc cada quatre o dos anys, segons pertoqui, i tindran lloc, simultàniament, en totes les Juntes de Facultat.

Composició a Juliol de 2015

 • Alonso Paulí, Eduard (Prof. Dep. Economia de l’Empresa)
 • Álvarez Pulido, Alicia  (Alumna)
 • Ballester Cardell, Maria (Prof. Dep. Dret Públic)
 • Blasco Esteve, Avel·lí (Prof. Dep. Dret Públic)
 • Calafell Ferrà, Vicenç J. (Prof. Dep. Dret Públic)
 • Capó Parrilla, Javier (delegat Dir. Dep. Economia Aplicada)
 • Carretero Gómez, José María (Prof. Dep. Economia de l’Empresa)
 • Carrión García, Margarita (Personal d’Administració i Serveis)
 • Coca Payeras, Miquel (Prof. Dep. Dret Privat)
 • Combarros Villanueva, Victoria (Prof. Dep. Dret Públic)
 • Conde Tejón, Antonio (Vicedegà)
 • Crespí Cladera, Rafel (Dir. Dep. Economia de l’Empresa)
 • De Oliveira Xavier, Deborah (Alumna)
 • De Oliveira Xavier, Sarah (Alumna)
 • Estarellas Pizarro, Mar (Alumna)
 • Fernández Lambardo, Ares (Alumne)
 • Ferrer Martínez, Jonay (Alumne)
 • Franch Fluxà, Juan (Prof. Dep. Dret Privat)
 • Garau Juaneda, Lluís (Dir. Dep. Dret Públic)
 • Garau Sobrino, Federico (Prof. Dep. Dret Públic)
 • García Buades, M. Esther (Prof. Dep. Psicologia)
 • Garcias Planas, Gabriel (Prof. Dep. Dret Públic)
 • Gil Membrado, Cristina (Vicedegana)
 • Gili Pascual, Antoni (Prof. Dep. Dret Públic)
 • Giménez González, Bryan (Alumne)
 • Grimalt Gelabert, Miquel (Dir. Dep. Ciències de la Terra)
 • Horrach Munar, Miguel (Administrador de Centre)
 • Huesa Vinaixa, Rosario (Prof. Dep. Dret Públic)
 • Jacob EscauriAza, Marta (Prof. Dep. Economia Aplicada)
 • Janer Torrens, Joan David (Prof. Dep. Dret Públic)
 • Jiménez Chiva, Juan (Alumne)
 • Lago López, Francisco (Alumne)
 • Llabrés Bordoy, Jordi (Dir. Dep. Psicologia)
 • Llabres Grau, Miquel (Personal d’Administració i Serveis)
 • Llinàs Begon, Joan Lluís (Dir. Dep. Filosofia i Treball)
 • López Díaz, Estefanía (Alumna)
 • López Expósito, Marta (Alumna)
 • López Simó, Francisco (Degà - Prof. Dep. Dret Privat)
 • Martínez Cañellas, Anselm (Prof. Dep. Dret Privat)
 • Martínez Nadal, Apol·lònia (Prof. Dep. Dret Privat)
 • Monreal Bringsvaerd, Erik J. (Vicedegà, responsable de grau RRLL)
 • Munar Bernat, Pedro A. (Prof. Dep. Dret Privat)
 • Navarro Guzmán, Capilla (Prof. Dep. Psicologia)
 • Oliver Araujo, Joan (Prof. Dep. Dret Públic)
 • Ollers Vives, Pere (Prof. Dep. Dret Públic)
 • Planas Rosselló, Antoni (Prof. Dep. Dret Públic)
 • Ramis Barceló, Rafael (Secretari - Prof. Dep. Dret Públic)
 • Rubí Tomàs, Sebastià (Prof. Dep. Dret Públic)
 • Salom Parets, Aina (Coordinadora Campus Extens)
 • Socias Camacho, Joana (Vicedegana)
 • Tapia Fernández, Isabel (Prof. Dep. Dret Privat)
 • Tarabini-Castellani Aznar, Margarita (Prof. Dep. Dret Públic)
 • Torres Lana, José Ángel (Prof. Dep. Dret Privat)
 • Tur Faúndez, María Nélida (Prof. Dep. Dret Privat)
 • Verdera Izquierdo, Beatriz (Prof. Dep. Dret Privat)